Słowniczek pojęć

Alumni
Wychowankowie byli uczestnicy programów organizowanych przez Fundację Rotary (wymiana młodzieżowa, stypendia itp.).


DG (District Governor)
Gubernator Dystryktu, którego kadencja trwa cały rok (12 miesięcy, od 1 lipca do 30 czerwca).


DGE (District Governor Elect)
Gubernator Elekt. Tytuł ten obowiązuje na 12 miesięcy przed objęciem urzędu DG.


DGN (District Governor Nominee)
Gubernator Nominat. Kandydat na stanowisko DG, wybrany przez Komitet Nominacyjny Dystryktu, na 18-24 miesiące przed objęciem urzędu.


Dystrykt
Jednostka administracyjna w Rotaract


Inbound
Uczestnik wymiany młodzieżowej pochodzący z innego kraju (w Polsce przyjęło się sformułowanie „wymieniec”).


IAC (Interact Club)
Klub Interact sponsorowany przez Rotary klub dla młodzieży w wieku 12-18 lat.


Konferencja Dystryktu (Dystryktalna)
Coroczne spotkanie przedstawicieli klubów dystryktu (zazwyczaj w maju).


Outbound
Student wymiany z danego kraju przebywający zagranicą.


PDG (Past District Governor)
Były Gubernator Dystryktu.


PolioPlus
Kampania RI prowadząca do eradykacji (redukcji do zera) zachorowań na polio (chorobę Heinego-Medina).


PETS (Presidents Elects’ Training Seminar)
Seminarium Szkoleniowe dla Prezydentów Elektów obowiązkowe seminarium dla prezydentów i sekretarzy, którzy obejmą władzę w klubach Rotary po 1 lipca danego roku; zwykle odbywa się w marcu lub kwietniu; obecność elektów jest obowiązkowa.


PP (Past President)
Były Prezydent ustępujący po rocznej kadencji Prezydent klubu Rotary; jest zawsze członkiem Zarządu Klubu.


RAC (Rotaract Club)
Klub Rotaract sponsorowany przez Rotary klub dla młodych dorosłych w wieku 18-30 lat.


RCC (Rotary Community Corps)
Grupy ochotników Rotarian, którzy podejmują się ochotniczo prac na rzecz lokalnych
społeczności.


TR (The Rotarian)
Oficjalny, anglojęzyczny periodyk RI


WCS (World Community Service)
Służba Społeczności Światowej program związany z zapewnianiem pomocy humanitarnej w krajach rozwijających się, m.in. przez tzw. Wymianę Projektów (WCS Projects Exchange).


Zgromadzenie Dystryktu
Doroczne spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów Dystryktu, mające uprawnienia do m.in. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Dystryktu.